Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tegevusvaldkonnad Tegevusvaldkonnad Peale baasväljaõppe läbimist valib liige endale 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) tegevusvaldkonna, millele spetsialiseeruda. Tiits Tegevusvaldkonnad

Tegevusvaldkonnad

Peale baasväljaõppe läbimist valib liige endale 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) tegevusvaldkonna, millele spetsialiseeruda.

Kaitseliidu ettevalmistatavad üksused

Kõik ametikoha eeldustele vastavad naiskodukaitsjad saavad anda oma panuse olles ametikohal Kaitseliidu ettevalmistatavas üksuses. Võimalusi on palju: miinipildur, tankitõrjur, parameedik, sanitar, toitlustaja, sidemees, laskur, evakuatsioonirühma liige...

Tagasi üles

Erialagrupid

Igas ringkonnas on 4 erialagruppi, mille kohta saad lugeda allpool:

Tagasi üles

Tegevusvaldkonnad
Foto: Merilin Saksing

Meditsiinigrupp
Esmaabi tagavat personali on vaja igal õppusel, igal laskepäeval, igas laagris ja igal võistlusel ning ka organisatsioonivälises elus. Õnnetusi juhtub igal pool ja igaühega, nii et esmaabioskus on väga vajalik. Seda osates saad aidata nii ennast kui ka teisi.

 

Meditsiinigrupi tegevus jaguneb laias laastus kaheks - esmaabi õpetamine ning esmaabi tagamine ja meditsiinilise julgestuse korraldamine väljaõppeüritustel.

 

Naiskodukaitsjad õpetavad esmaabi nii oma liikmetele baasväljaõppe raames kui ka spetsialiseerumisega õppepäevadel, kus keskendutakse konkreetsetele situatsioonidele (väikelaste esmaabi, luumurrud, põletused jne). Samuti õpetavad meie esmaabi instruktorid Kaitseliidu, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde õppustel.

 

Üheks esmaabi õppe viisiks on ka militaarvõistluste esmaabiülesanded, mis on sisuliselt situatsiooniõpe. Erna, Utria jm militaarvõistlused on iga-aastased kohad, kus naiskodukaitsjad esmaabiülesannet läbi viivad.

 

Esmaabi tagatakse nii Naiskodukaitse, Kaitseliidu kui ka Noorte Kotkaste ja Kodutütarde väljaõpetel.

 

Meditsiinigrupi liikmeteks sobivad BVÕ läbinud, empaatiavõimelised, hea pingetaluvuse ja suhtlemisoskusega, hea füüsilise vormiga, meditsiinihuvilised naiskodukaitsjad, kes soovivad teisi aidata.

 

Erialakursused meditsiinigrupi liikmetele:

  • Esmaabi instruktori kursus
  • Sanitari erialakursus Kaitseliidus
  • Parameediku erialakursus Kaitseliidus
  • Meditsiinigrupi juhtide õppepäevad
  • Erialagrupi täiendõpe

Tagasi üles

Tegevusvaldkonnad
Tegevusvaldkonnad

Side- ja staabigrupp
Kõikidel Kaitseliidu suurematel ja väiksematel õppustel on vaja pädevaid staabitöötajaid, kes hoiaksid kontrolli all õppuste toimimiseks vajalikku paberimajandust ning sidepidamist üksuste vahel. Selleks on Naiskodukaitses võimalik õppida staabiassistendiks. Staabitöö kogemusi on käidud saamas ka piiri taga Rootsis, osaletud on mitmel rahvusvahelisel suurõppusel, Erna baaslaagri staabis ja malevate õppustel ja reservõppekogunemistel.

 

Staabiassistendid saavad väljaõppe, mis hõlmab endas teadmisi Eesti riigikaitse struktuurist, sõjaaja staabi toimimisest, omandatakse oskused militaarkaartide käsitlemiseks ning sidepidamisvahendite kasutamiseks.

 

Side-staabigrupi liikmeteks sobivad need, kes on BVÕ läbinud, arvutit vähemalt tavakasutaja tasemel kasutada oskavad, hea pingetaluvusega, tähelepanelikud ja täpsed liikmed.

 

Erialakursused side-staabigrupi liikmetele:

1) Staabiassistendi baaskursus

2) Maleva poolt korraldatavad erialakursused (nt sidemehe erialakursus)

Tagasi üles

Tegevusvaldkonnad

Toitlustusgrupp
Naiskodukaitse valmistab toitu nii oma õppuste kui ka suuremate Kaitseliidu õppuste jaoks. Selleks on meil spetsiaalse väljaõppega välikokad, kes oskavad suurtes kateldes valmistada imemaitsvaid toite ka -20 kraadi juures ja kellel ei ole mingi probleem välja arvutada 200 mehe kalorivajadus.

 

Toitlustusgrupi liikmed valmistavad ette ja viivad läbi suurõppustel osalejate toitlustamise. Selleks tuleb koostada menüü ja kalkuleerida kogused, tellida vajalikud toiduained ja tarvikud. Õppusel kohapeal seavad nad köögi üles ning valmistavad ette söömisala, ning mis kõige olulisem - valmistavad toidu. Välikoka töö on mitmeski mõttes loominguline, sest köögi ülemal (igal õppusel erinev) on suhteliselt vabad käed menüü koostamisel ja nii ongi juhtunud, et meie naised on metsas välitingimustes kõiksugu imetegudega hakkama saanud, millega nii mõnigi naine oma kõikide mugavustega köögis hakkama ei saa.

 

Lisaks õppuste toitlustamise tagamisele korraldab toitlustusgrupp ka endale väljaõpet ning õpetab teisi liikmeid baasväljaõppe kursusel.

 

Toitlustusgrupi liikmeteks sobivad BVÕ läbinud, hügieeninõuetest kinni pidavad, hea pingetaluvusega, meeskonnas ja välitingimustes töötada suutvad positiivse ellusuhtumisega naiskodukaitsjad.

 

Erialakursused toitlustusgrupi liikmetele:

1) NKK ja KL välikoka kursus

2) NKK toitlustamise erialarühma juhi kursus

3) Kaitseliidu Kooli toitlustusinstruktori täiendkursus

Tagasi üles

Tegevusvaldkonnad
Naiskodukaitse on aastaid ka laulupeo toitlustamisel õla alla pannud. Foto: Heli Illipe-Sootak

Avalike suhete grupp
Avalike suhete erialagrupp tegeleb valdavalt Naiskodukaitse tutvustamise ja vastavate ürituste ja kampaaniate korraldamisega. Põhirõhk on uute liikmete värbamisel, meediaga suhtlemisel ning infomaterjalide kujundamisel.

 

Avalike suhete grupp hoolitseb, et ringkonna tegevus oleks kajastatud nii ajakirjanduses, sotsiaalmeedias kui ka muudes kanalites. Naiskodukaitse väärtustab oma ajalugu ja just avalike suhete grupi  liikmete panus on selle jäädvustamisel kõige suurem.

 

Siia gruppi sobivad eelkõige need liikmed, kes on ajakirjandus-, fotograafia-, kujundus- või ajaloohuviga ja positiivse ellusuhtumisega. Nad teavad organisatsioonist kõike ja on suured Naiskodukaitse fännid. Nad tutvustavad hea meelega Naiskodukaitse avalikkusele suunatud üritusi ja projekte, nt naiskodukaitsjate loodud elanikkonnakaitse teemalist mobiilirakendust "Ole valmis!". Aprillikuus aitavad naiskodukaitsjad Sinilillekampaania raames veteranidele toetusi koguda ning kogu Eesti sinililledega katta.

 

Avalike suhete grupijuhi poole võivad pöörduda kõik koolid ja muud organisatsioonid, kes vajavad infot Naiskodukaitse, Kaitseliidu ja Eesti riigikaitse kohta - meil on liikmed, kes on meelsasti valmis Naiskodukaitse tegemisi ja riigikaitselisi teemasid tutvustama!

 

Väljaõpe avalike suhete grupi liikmetele:

  • Naiskodukaitse avalike suhete kursus
  • Avalike suhete grupijuhtide õppepäevad
  • Kaitseliidu Kooli Eneseväljenduse algõppe kursused
  • Erialagrupi täiendõpe
  • Tagasi üles
Tegevusvaldkonnad
Foto: Taavi Tuisk

Komisjonid ja toimkonnad

Naiskodukaitse keskjuhatuse juurde on loodud kaks 6-liikmelist komisjoni: ajalookomisjon ning sümboolikakomisjon. Neil on nõuandev roll. Ajalookomisjoni ülesanne on edendada Naiskodukaitse ajaloo uurimist ja talletamist. Sümboolikakomisjoni ülesanne on kujundada, säilitada ja süstematiseerida Naiskodukaitses kasutatavat sümboolikat. Komisjon annab nõu, kas sümboolika kasutamine vastab nõuetele.

 

Iga ringkond võib vastavalt oma vajadusele ja soovile luua toimkondi, mis korraldavad kogu ringkonna vastavat tegevust, nt spordi-, kultuuri- ja ajalootoimkonnad.

 

Revisjonikomisjoni töö eesmärgiks on muuhulgas aidata kaasa Naiskodukaitse tegevuse eesmärgipärasuse, tõhususe ja tulemuslikkuse saavutamisele. Selle eesmärgi täitmiseks revideerivad revisjonikomisjonid Naiskodukaitse tegevust ja tööprotsesse. Töö revisjonikomisjonis on heaks väljundiks organisatsiooni pikaaegsetele liikmetele. Naiskodukaitsja saab erineval tasandil panustada revisjonikomisjoni liikmena (keskrevisjon, ringkonna revisjon, jaoskonna revisjon).

 

Tagasi üles

Juhid

Naiskodukaitses saab tegutseda erineva tasandi juhina (keskjuhatus, ringkonna
juhatus, jaoskonna juhatus, erialagrupi juht, toimkonna juht).

 

Tagasi üles

Instruktorid

Naiskodukaitse väljaõppesüsteem tugineb paljuski meie vabatahtlikel instruktoritel - heade instruktoriomadustega erialaspetsialist saab tegutseda oma eriala instruktorina. Oma kogemusi jagavad kaaslastega organisatsiooniõpetuse, esmaabi, toitlustuse, sõdurioskuste, ohutushoiu ja muu pädevusega instruktorid.

 

Instruktorid viivad läbi väljaõpet nii ringkonnas kui ka üle-eestilistel kursustel, kuid saavad ka iseendid erinevatel täiendõpetel arendada.

Tagasi üles

Mentorid

Ringkonnas ja/või jaoskonnas saab tegutseda teisi liikmeid toetava mentorina.

 

Tagasi üles

Noortejuht
Paljud naiskodukaitsjad on leidnud endale rakenduse noortega tegelemisel, olles kodutütarde või noorkotkaste noortejuhtideks. Kodutütred ja Noored Kotkad on, nagu Naiskodukaitsegi, Kaitseliidu struktuuriüksused.

 

Noortejuhid tegelevad kodutütarde ja noorkotkaste rühmadega, kellega käiakse koos koondustel ja korraldatakse põnevaid laagreid. Kogu tegevust ja ka juhtide väljaõpet korraldavad Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonid.

 

Noortejuhiks sobivad BVÕ läbinud tegutsemishimulised, kannatlikud, heade suhtlemisoskustega, rõõmsameelsed ja noorsootööst huvitatud liikmed.

Tagasi üles

Tegevusvaldkonnad
Tallinna ringkonna kodutütred EV aastapäeva tähistamisel. Foto: A. Tiits

FastLion CMS

Tegevusvaldkonnad

Tegevusvaldkonnad

Tegevusvaldkonnad, millelele Naiskodukaitses spetsialiseeruda saab, on järgmised: Kaitseliidu ettevalmistatava üksuse (sõjalise ja mittesõjalise) liige , erialagrupi liige , komisjoni liige , toimkonna liige , revisjonikomisjoni liige , juht , instruktor , mentor , noortejuht Kaitseliidu ettevalmistatavad üksused Kõik ametikoha eeldustele vastavad naiskodukaitsjad saavad anda oma panuse olles ametikohal Kaitseliidu ettevalmistatavas üksuses Peale baasväljaõppe läbimist valib liige endale 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) tegevusvaldkonna, millele spetsialiseeruda.

Tegevusvaldkonnad

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse