Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse põhikiri Naiskodukaitse põhikiri Kinnitatud Kaitseliidu keskkogu 22. 11. 2013 otsusega nr K-0. 1. 1/13/20879PR, parandatud Kaitseliidu keskkogu 27. 05. 2017 otsusega nr K-0. 1-1/17/13015PR. aastal Naiskodukaitse põhikiri

Naiskodukaitse põhikiri

Kinnitatud Kaitseliidu keskkogu 22.11.2013 otsusega nr K-0.1.1/13/20879PR, parandatud Kaitseliidu keskkogu 27.05.2017 otsusega nr K-0.1-1/17/13015PR.

NAISKODUKAITSE PÕHIKIRI

 

1. peatükk ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Staatus ja reguleerimisala

       (1) Naisorganisatsioon Naiskodukaitse on Kaitseliidu ülema vahetus alluvuses tegutsev Kaitseliidu struktuuriüksus. Naiskodukaitse on 2. septembril 1927 Kaitseliidu ülema käskkirjaga Kaitseliidu juurde asutatud naisorganisatsiooni õigusjärglane.

       (2) Põhikiri sätestab Naiskodukaitse täpsemad ülesanded, allüksuste moodustamise, allüksuste kollegiaalsete organite pädevuse, sisemise juhtimise ja korralduse alused, samuti Kaitseliidu ülema ning struktuuriüksuste juhtide õigused ja kohustused Naiskodukaitse suhtes.

 

§ 2. Naiskodukaitse üldeesmärk

       (1) Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi koondav organisatsioon.

       (2) Naiskodukaitse annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse Kaitseliidu ülesannete täitmises osalemise, kodanike harimise ning isamaaliste traditsioonide hoidmise kaudu.

 

§ 3. Naiskodukaitse ülesanded

       (1) Osaleda Eesti iseseisvuse ja põhiseadusliku korra kaitsel ning kodanike julgeoleku kindlustamisel.

       (2) Levitada isamaalisi aateid ja süvendada rahvuslikke tundeid Eesti rahvas.

       (3) Aidata kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele.

       (4) Koolitada oma liikmeid, õpetades neid välja vajalike erialaliste tegevuste jaoks ja suurendades nende toimetulekuvõimet hädaolukordades.

       (5) Suurendada kodanikualgatusliku tegevuse kaudu naiste ühiskondlikku aktiivsust.

       (6) Pakkuda liikmetele ja elanikkonnale võimalusi ning väljaõpet toimetuleku tõstmiseks erinevates kriisiolukordades.

       (7) Väärtustada keskkonnasäästlikku eluviisi.

       (8) Väärtustada pere ja naise rolli ühiskonnas.

 

§ 4. Naiskodukaitsel on õigus

       (1) Anda vajalikku väljaõpet ja koolitusi;

       (2) Teha koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega;

       (3) Anda välja infokandjaid, sh kogumikke, organisatsiooni tutvustavaid materjale;

       (4) Anda välja autasusid;

       (5) Kasutada Kaitseliidule kuuluvat vara oma tegevuse korraldamiseks;

       (6) Arendada majandustegevust.

 

§ 5. Juhtsõna ja tõotus
       (1) Naiskodukaitsja juhtsõna on „Minu kohus!“
       (2) Naiskodukaitsja tõotus: “Mina tunnistan Eesti demokraatliku Vabariigi täielikku iseseisvust ja tema põhiseaduslikku valitsust. Luban ja tõotan tegelikult kaitsta põhiseadusega maksmapandud riigikorda, töötades ausalt Kaitseliidu ja Naiskodukaitse põhimõtete järele. Kõik ülemate seaduslikud käsud, samuti  juhatuse otsused, täidan tõrkumata”.

 

§ 6.  Esindamine

       (1) Oma ülesannete täitmisel esindab Naiskodukaitse esinaine oma pädevuse piires kogu organisatsiooni.

       (2) Naiskodukaitse ringkonna esinaine esindab oma pädevuse piires  ringkonda koostööprojektides ning kollegiaalsetes juhtorganites.

       (3) Naiskodukaitse jaoskonna esinaine esindab oma pädevuse piires jaoskonda koostööprojektides ning kollegiaalsetes juhtorganites.

       (4) Iga naiskodukaitsja esindab organisatsiooni avalikkuse ees, kui ta kannab vormiriietust ja / või osaleb organisatsiooni tegevuses.

 

§ 7. Tegevuse koordineerimine ja koostöö

       (1) Naiskodukaitse teeb koostööd teiste organisatsioonidega.

       (2) Naiskodukaitse teeb koostööd teiste Kaitseliidu struktuuriüksustega tagamaks parimal moel oma ülesannete täitmist.

       (3) Naiskodukaitse ringkond allüksusena saab oma tegevuseks toetust Kaitseliidu malevalt, mille juures ta asub, sealhulgas annab malev talle kasutada Kaitseliidu ruume, vara ja varustust.

       (4) Naiskodukaitse tegevust ringkonna tasandil koordineerib Naiskodukaitse instruktor. Instruktor saab sisulisi suuniseid ja  ülesandeid Naiskodukaitse esinaiselt ning allub töökorralduslikes küsimustes Kaitseliidu malevapealikule. Instruktor abistab ja nõustab vabatahtlikku ringkonna esinaist, kindlustades koostöö malevaga ning koordineerides vabatahtlike juhtide osalemist Naiskodukaitse töös. Instruktori tööülesanded täpsustatakse Naiskodukaitse instruktori ametijuhendis.

 

§ 8.  Järelevalve

       (1) Naiskodukaitse kollegiaalsete organite tegevuse vastavust Naiskodukaitse põhikirjale, kehtivale sisemisele töökorraldusele ja muudele regulatsioonidele kontrollivad Naiskodukaitse revisjonikomisjonid;

       (2) Naiskodukaitse esinaine võib peatada ringkonna esinaise poolt väljaantud korralduse täitmise.

       (3) Ringkonna esinaine võib peatada jaoskonna esinaise antud korralduse täitmise.

 

§ 9.  Asukoht

       (1) Naiskodukaitse organisatsioon on üle-eestiline.

       (2) Naiskodukaitse asukohaks loetakse Naiskodukaitse esinaise asukohta. Naiskodukaitse postiaadress on Toompea 8, Tallinn 10142.

       (3) Naiskodukaitse ringkond on territoriaalne ja asub Kaitseliidu maleva juures.

       (4) Naiskodukaitse ringkond jaguneb jaoskondadeks.

 

§ 10. Pitsat ja sümbolid

       (1) Naiskodukaitsel on üldlipp, ringkondade lipud ja embleem. Oma lipu õigus on ka Naiskodukaitse jaoskondadel.

       (2) Naiskodukaitse lippude ja embleemi kirjeldused kehtestab Naiskodukaitse keskkogu.

       (3) Naiskodukaitsel on oma üldplank ja üldpitsat. Oma pitsati õigus on ka Naiskodukaitse ringkondadel. Naiskodukaitse pitsatite kirjeldused kehtestab Naiskodukaitse keskkogu.

       (4) Naiskodukaitse vormiriietuse kirjelduse ja kandmise korra kehtestab Naiskodukaitse keskkogu.

       (5) Naiskodukaitsel on oma teenetemärgid, mille kirjelduse ja statuudi kehtestab Naiskodukaitse keskkogu.

       (6) Teenetemärgi õigus on ka Naiskodukaitse ringkondadel, nende statuudi kehtestab Naiskodukaitse keskjuhatus.

 

§ 11. Inglise keelne nimetus

       (1) Naiskodukaitse organisatsiooni inglise keelne nimetus on „Women's Voluntary Defence Organization (WVDO)“

 

2.  Naiskodukaitse liikmed

 

§ 12. Naiskodukaitse liikmed on naiskodukaitsjad.

 

§ 13.  Naiskodukaitse liikmed jagunevad liikmestaatuse alusel:

       (1) Tegevliikmed
       (2) Noorliikmed

       (3) Toetajaliikmed

       (4) Auliikmed

 

§ 14.  Tegevliige on Kaitseliitu vastu võetud naissoost vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Naiskodukaitse eesmärke ning osaleb Naiskodukaitse tegevuses ja väljaõppes.

 

§ 15.  Noorliige on Kaitseliitu vastu võetud naissoost 16- kuni 18-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Naiskodukaitse eesmärke ning osaleb Naiskodukaitse tegevuses ja väljaõppes.

 

§ 16.  Toetajaliikmeks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes tunnistab Naiskodukaitse eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa nende saavutamisele.

 

§ 17.  Naiskodukaitse auliikmeks võib valida tema eelneval nõusolekul füüsilise isiku, kellel on silmapaistvaid teeneid Naiskodukaitse ees. Naiskodukaitse auliikme valib Kaitseliidu kodukorra alusel Naiskodukaitse keskkogu.

 

§ 18.  Naiskodukaitse ringkonna auliikmeks võib valida tema eelneval nõusolekul füüsilise isiku, kellel on silmapaistvaid teeneid ringkonna ees. Ringkonna auliikme valib Kaitseliidu kodukorra alusel ringkonnakogu.

 

§ 19.  Naiskodukaitsjatel on lisaks Kaitseliidu seaduses ning Kaitseliidu kodukorras sätestatule õigus:

        (1) võtta osa Naiskodukaitse väljaõppest ja muust tegevusest;

        (2) olla valitud Naiskodukaitse kollegiaalsetesse organitesse või valitavale kohale käesolevas põhikirjas kehtestatud korras;

        (3) kanda kehtestatud korras Naiskodukaitse vormiriietust, embleeme ja tunnuseid.

 

§ 20.  Naiskodukaitsja kohuseks on lisaks Kaitseliidu seaduses ja Kaitseliidu kodukorras sätestatule:

        (1) Võtta osa Naiskodukaitse väljaõppest ja tegevusest vastavates juhendites kehtestatud ulatuses ja korras;

 

§ 21.  Naiskodukaitse liikmeks astumise, üksuse vahetamise ning liikmestaatuse muutmise, peatumise ja lõppemisega seonduv on sätestatud Kaitseliidu kodukorras.

 

3. peatükk      JUHTIMINE, STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

 

§ 22.  Naiskodukaitse esinaine

        (1) Naiskodukaitset juhib Naiskodukaitse esinaine, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale.

        (2) Naiskodukaitse esinaisega sõlmib töölepingu Kaitseliidu ülem. Naiskodukaitse keskkogu annab Kaitseliidu ülemale arvamuse Naiskodukaitse esinaise kandidaadi kohta.

        (3) Naiskodukaitse esinaise vahetus alluvuses on Naiskodukaitse esinaise asetäitja, Naiskodukaitse väljaõppe arendusspetsialist ja ringkondade esinaised.

        (4) Naiskodukaitse esinaist asendab tema äraolekul Naiskodukaitse esinaise asetäitja, Naiskodukaitse väljaõppe arendusspetsialist või üks Naiskodukaitse instruktoritest.

        (5) Naiskodukaitse kesktasandi tegevuse korraldamist ja juhtimist toetavad Naiskodukaitse esinaise asetäitja ja Naiskodukaitse väljaõppe arendusspetsialist, kelle õigused ja ülesanded sätestatakse ametijuhenditega.

 

§ 23.  Naiskodukaitse esinaise ülesanded lisaks Kaitseliidu kodukorras nimetatutele:

        (1) kutsub kokku Naiskodukaitse keskjuhatuse ja korraldab selle tööd;

        (2) nimetab ametikohale ringkonna esinaised;

        (3) kinnitab Naiskodukaitse jaoskondade loomise ja likvideerimise.

 

§ 24.  Naiskodukaitse struktuur

        (1) Naiskodukaitse allüksused on Naiskodukaitse ringkonnad ja jaoskonnad.

        (2) Ringkonnad tegutsevad Kaitseliidu malevate juures. Ringkonna juhtimiseks valitakse  ringkonnakogu ja juhatus. Ringkonna tegevuse järelevalvet teostab ringkonna revisjonikomisjon.

        (3) Ringkonna esinaine allub vahetult Naiskodukaitse esinaisele.

        (4) Naiskodukaitse ringkonnad on Alutaguse, Harju, Jõgeva, Järva, Lääne, Põlva, Pärnumaa, Rapla, Saaremaa, Sakala, Tallinna, Tartu, Valga, Viru ja Võrumaa ringkond.

        (5) Naiskodukaitse ringkondade allüksused on jaoskonnad. Jaoskonna juhtimiseks kutsutakse kokku üldkoosolek ja valitakse juhatus. Jaoskonna tegevuse järelevalvet teostab jaoskonna revisjonikomisjon.

        (6) Ülesannete täitmiseks ja väljaõppe korraldamiseks moodustatakse komisjone ja erialagruppe.

 

§ 25.  Naiskodukaitse allüksuste kollegiaalsed organid

        (1) Naiskodukaitse allüksuste kollegiaalsed organid on

               1) ringkonnakogu, ringkonna juhatus, ringkonna revisjonikomisjon

               2) jaoskonna üldkoosolek, jaoskonna juhatus,  jaoskonna 

               revisjonikomisjon

        (2) Naiskodukaitse allüksuse kollegiaalsete organite valimisel lähtutakse  

        järgmistest põhimõtetest:

               1) Naiskodukaitse allüksuse kollegiaalsetesse organitesse võib valida

               tegevliikmeid;

               2) allüksuse kollegiaalsetesse organitesse ei valita Kaitseliidus 

               töölepingulises suhtes olevaid tegevliikmeid, kelle ametijuhendijärgsed 

               ülesanded on vahetult seotud Naiskodukaitse ülesannete täitmisega;

               3) liikmed valitakse kolmeks aastaks;

               4) juhatustesse ja revisjonikomisjonidesse valitakse igal aastal üks uus liige, kõige kauem olnud liige langeb kollegiaalsest organist välja; keskjuhatusse valitakse igal aastal kaks uut liiget;

               5) selleks et tagada rotatsioon ja järjepidevus, tuleb erandjuhul valida 

               liige üheks või kaheks aastaks;

               6) juhatuse või revisjonikomisjoni asendusliige valitakse üheks aastaks;

               7) juhatuse või revisjonikomisjoni asendusliige asub järgmise

               valimisperioodini liikme õigustesse siis, kui valitud liige taandab end

               vastavalt ametikohalt.

         (3) Naiskodukaitses on hääleõigus tegevliikmetel.

         (4) Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, valituks osutub enim 

         poolthääli saanud otsusevariant.

 

§ 26.  Naiskodukaitse keskkogu, keskjuhatuse ning keskrevisjonikomisjoni ülesanded, liikmeks saamine ja liikme volituse kestus on määratletud Kaitseliidu kodukorras.

 

Naiskodukaitse ringkond

 

§ 27.   Ringkonna esinaine

         (1) Naiskodukaitse ringkonda juhib Naiskodukaitse ringkonna esinaine.   

         Ringkonna esinaise valib ringkonnakogu kolmeks aastaks.

         (2) Ringkonna esinaist asendab tema äraolekul ringkonna aseesinaine.  

         Ringkonna aseesinaise valib ringkonnakogu kolmeks aastaks.

         (3) Ringkonna esinaise ülesanded on:

              1) ringkonna tegevuse juhtimine ja ringkonna esindamine;

              2) ringkonna juhatuse kokkukutsumine ja juhatuse töö korraldamine;

              3) ringkonna juhatuse ja ringkonnakogu otsuste elluviimine ning

              järelevalve nende elluviimise üle;

              4) ringkonna tegevuskava ja eelarve koostamine koostöös ringkonna   j

              juhatuse ja instruktoriga;

              5) ringkonna väljaõppe planeerimises osalemine;

              6) Naiskodukaitse esinaise käskude ja korralduste täitmine ja

              järelevalve nende täitmise üle.

         (4) Ringkonna esinaisel on õigus anda välja käskkirju ja korraldusi         

         ringkonna töö korraldamiseks.

 

§ 28.  Ringkonna tegevust toetab Kaitseliidus töötav Naiskodukaitse instruktor, kelle õigused ja ülesanded on sätestatud käesoleva põhikirja ning ametijuhendiga.

 

§ 29.   Ringkonnakogu

         (1) Ringkonnakogul osalevad hääleõigusega ringkonna esinaine ja 

         aseesinaine, ringkonnas tegutsevate jaoskondade esinaised ja

         aseesinaised ning jaoskondade üldkoosolekute poolt valitud liikmed järgmiselt: 2 valitud liiget kuni 35-liikmelistest jaoskondadest, 3 valitud liiget üle 35 liikmega jaoskondadest.

         (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule valitakse

         ringkonnakogusse igast jaoskonnast kolmeks aastaks üks asendusliige. 

         Asendusesindaja osaleb ringkonnakogul juhul, kui valitud esindaja ei saa  osaleda.

         (3) Sõnaõigusega osaleb ringkonna revisjonikomisjoni esindaja.

         (4) Ringkonnakogu koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda vastava

         ringkonna instruktor, ringkonna juhatuse liikmed, Naiskodukaitse esinaine 

         ning koosoleku nõusolekul kutsutud külalised.

         (5) Ringkonnakogu koosolek toimub vähemalt kord aastas ringkonna 

         juhatuse kutsel. Ringkonnakogul peab osalema ringkonna esinaine või tema asendajana ringkonna aseesinaine. Kogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole ringkonnakogu hääleõiguslikest liikmetest. 

 

§ 30.   Ringkonnakogu ülesanded on:

         (1) ringkonna tegevust puudutavate üldküsimuste arutamine ning   

         otsustamine;

         (2) Naiskodukaitse üldiste arengusuundade alusel ringkonna jaoks välja  

         töötatud tegevussuundade kinnitamine;        

         (3) ringkonna aastaaruande kinnitamine;

         (4) ringkonna esinaise, aseesinaise ning juhatuse liikmete ja

         asendusliikmete valimine;

         (5) ringkonna revisjonikomisjoni liikmete ja asendusliikmete valimine;

         (6) ringkonna auliikmete valimine;

         (7) 2 esindaja ja 1 asendusesindaja valimine Naiskodukaitse keskkogule. 

         Asendusesindaja osaleb keskkogul juhul, kui valitud esindaja ei saa 

         osaleda.

 

§ 31.   Ringkonna juhatus

         (1) Ringkonna juhatuse moodustavad ringkonna esinaine ja aseesinaine 

         ning ringkonnakogu valitud kolm liiget. Igal aastal valitakse üks uus 

         ringkonna juhatuse liige, kõige kauem ringkonna juhatuses olnud liige 

         langeb juhatusest välja.

        (2) Ringkonna juhatuse tööd juhib ringkonna esinaine.

        (3) Ringkonna juhatuse kutsub kokku ringkonna esinaine või aseesinaine 

         vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui neli korda aastas. Ringkonna

         juhatuse liikmetel on õigus teha ettepanek juhatuse koosoleku 

         kokkukutsumiseks. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt

         kolm liiget, sealhulgas ringkonna esinaine või aseesinaine.

 

§ 32.   Ringkonna juhatuse ülesanded on:

        (1) ringkonna tegevuse korraldamine;

        (2) ringkonna aastaplaani väljatöötamine;

        (3) keskjuhatuse ning ringkonnakogu otsuste täitmise korraldamine;

        (4) ringkonna tegevusaruande koostamine ning esitamine ringkonnakogule;

        (5) ringkonna aastaplaani ja eelarvetaotluse kinnitamine;

        (6) ringkonnakogu koosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine;

        (7) ringkonna riigieelarveväliste vahendite kasutamise ja teiste

        majandusküsimuste üle otsustamine, riigieelarveväliste vahendite

        kasutamise aruande esitamine ringkonnakogule;

        (8) Naiskodukaitse ringkonna ergutuste väljaandmise otsustamine;

        (9) koostöö korraldamine Kaitseliidu maleva juhatusega.

 

Naiskodukaitse jaoskond

 

§ 33.   Jaoskonna loomine

        (1) Jaoskonna moodustamise otsuse teeb ringkonna juhatus, selle kinnitab

        käskkirjaga Naiskodukaitse esinaine.

        (2) Jaoskonna asutamiskoosolek teeb ringkonna juhatusele ettepaneku 

        jaoskonna loomiseks. Ettepanekule peab olema lisatud nimekiri vähemalt

        10 asutaja nimega, kellest Naiskodukaitsesse vastuvõtmisel saavad uue

        jaoskonna liikmed.

 

§ 34.  Jaoskond koosneb vähemalt 10 liikmest.

 

§ 35.  Jaoskonna tegevus lõpetatakse ringkonna juhatuse otsusega. Otsuse tegevuse lõpetamise kohta kinnitab käskkirjaliselt Naiskodukaitse esinaine.

 

§ 36.  Jaoskonna esinaine

         (1) Jaoskonda juhib jaoskonna esinaine. Jaoskonna esinaise valib 

         jaoskonna üldkoosolek kolmeks aastaks.

         (2) Jaoskonna esinaist asendab tema äraolekul jaoskonna aseesinaine. 

         Jaoskonna aseesinaise valib jaoskonna üldkoosolek kolmeks aastaks.

 

§ 37.   Jaoskonna esinaise ülesanded on:

        (1) jaoskonna tegevuse juhtimine ja jaoskonna esindamine;

        (2) jaoskonna juhatuse kokkukutsumine ja juhatuse töö korraldamine;

        (3) jaoskonna juhatuse ja üldkoosoleku otsuste elluviimine ning järelevalve 

        nende elluviimise üle;

        (4) ringkonna esinaise korralduste täitmine ja järelevalve nende täitmise üle;

        (5) jaoskonna kohta info edastamine ringkonna esinaisele.

 

§ 38.   Jaoskonna üldkoosolek

        (1) Jaoskonna üldkoosolekul osalevad hääleõigusega jaoskonna

        tegevliikmed.

        (2) Jaoskonna üldkoosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta jaoskonna 

        noor- ja toetajaliikmed, ringkonna esinaine, ringkonna instruktor ning

        kutsutud külalised.

        (3) Jaoskonna üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas jaoskonna

        juhatuse kutsel.

        (4) Liige võib mõjuval põhjusel taotleda kvoorumist väljaarvamist isikliku

        sooviavalduse alusel.

        (5) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on jaoskonna esinaine või 

        aseesinaine ja vähemalt pooled kvoorumisse kuuluvatest tegevliikmetest. 

        Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

 

§ 39.  Naiskodukaitse jaoskonna üldkoosoleku pädevuses on:

        (1) jaoskonna tegevusse puutuvate üldküsimuste arutamine ja otsustamine;

        (2) jaoskonna tegevusaruande kinnitamine;

        (3) jaoskonna esinaise, aseesinaise ja juhatuse liikmete ning juhatuse 

        asendusliikmete valimine;

        (4) jaoskonna revisjonikomisjoni liikmete ja asendusliikmete valimine;

        (5) esindajate ja asendusesindaja valimine ringkonnakogule. 

        Asendusesindaja osaleb ringkonnakogul juhul, kui valitud esindaja ei saa 

        osaleda.

 

§ 40.   Jaoskonna juhatus

         (1) Jaoskonna juhatuse moodustavad jaoskonna esinaine, aseesinaine

         ning jaoskonna üldkoosoleku valitud kolm liiget. Igal aastal valitakse 

         vähemalt üks uus jaoskonna juhatuse liige, kõige kauem jaoskonna

         juhatuses olnud liige langeb juhatusest välja. Selleks, et tagada juhatuse

         liikmete rotatsioon ja järjepidevus, võib valida liikme üheks või kaheks

         aastaks.

         (2) Jaoskonna juhatuse tööd juhib jaoskonna esinaine.

         (3) Jaoskonna juhatuse kutsub kokku jaoskonna esinaine või aseesinaine 

         vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas. Jaoskonna

         juhatuse liikmetel on õigus teha ettepanek juhatuse koosoleku 

         kokkukutsumiseks. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 

         kolm liiget, sealhulgas jaoskonna esinaine või aseesinaine.

         (4) Jaoskonna juhatuse koosolekul võib sõnaõigusega osaleda ringkonna 

         esinaine, ringkonna instruktor ja kutsutud külalised koosoleku nõusolekul.

 

§ 41.   Jaoskonna juhatuse ülesanded on:

         (1) jaoskonna tegevuse korraldamine;

         (2) jaoskonna tegevusaruande koostamine ning esitamine jaoskonna 

         üldkoosolekule;

         (3) ringkonna juhatuse ja jaoskonna üldkoosoleku otsuste täitmise 

         korraldamine;

         (4) jaoskonna riigieelarveväliste vahendite eelarve ja selle täitmise aruande

         koostamine vastavate vahendite olemasolul;

         (5) koostöö korraldamine Kaitseliidu vastava üksuse juhatusega;

         (6) jaoskonna üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine;

         (7) jaoskonna tegev-, noor- ja toetajaliikmete vastuvõtmiseks ettepaneku  

         tegemine;

         (8)  Naiskodukaitsest omal soovil välja astuvate liikmete avalduste

         menetlemine ning koosoleku otsuse alusel Naiskodukaitse esinaisele

         kinnitamiseks esitamine;

         (9)  Naiskodukaitse esinaisele ettepaneku tegemine liikmete

         väljaarvamiseks Naiskodukaitsest.

 

Naiskodukaitse revisjonikomisjonid

 

§ 42.   Naiskodukaitses järelvalvet teostavad kollegiaalsed organid on:

          (1)      Keskrevisjonikomisjon

          (2)      Ringkonna revisjonikomisjon

          (3)      Jaoskonna revisjonikomisjon

§ 43.   Revisjonikomisjonid

          (1)      Revisjonikomisjoni kuulub kolm liiget, kes valitakse vastavalt 

          keskkogu, ringkonnakogu või  jaoskonna üldkoosoleku poolt.

          Revisjonikomisjoni tööd juhib revisjonikomisjoni esinaine, kelle valib

          komisjon üheks aastaks oma liikmete seast.

          (2)      Revisjonikomisjoni valitav liige on soovitatavalt olnud varem

          sama tasandi juhatuse liige. Revisjonikomisjoni liige ei tohi ühtaegu olla

          sama tasandi juhatuse liige.

          (3)      Revisjonikomisjon koguneb vastavalt vajadusele. Protokollitud koosolek peab toimuma vähemalt kord aastas. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik revisjonikomisjoni liikmed. Koosoleku vastava otsuse alusel võivad revideerimist toimetada ka üksikud komisjoni liikmed.

 

§ 44.   Naiskodukaitse keskrevisjonikomisjoni ülesanded on sätestatud Kaitseliidu kodukorras.

 

§ 45.   Naiskodukaitse ringkonna revisjonikomisjon

           1)     on aruandekohuslane ringkonnakogu ees;

           2)    teostab järelvalvet ringkonna juhatuse tegevuse üle;

           3)    kontrollib ringkonnakogu ja ringkonna juhatuse otsuste täitmist;

           4)    hindab ringkonnakogu ja ringkonna juhatuse tegevuse vastavust 

           Kaitseliidu seadusele, Kaitseliidu kodukorrale ja Naiskodukaitse

           põhikirjale ning teistele kehtivatele dokumentidele;

           5)    koordineerib jaoskondade revisjonikomisjonide tööd ning annab

           vajadusel jooksva aasta revisjoniks suuniseid;

           6)    Täidab muid ringkonnakogu poolt antud ülesandeid.

 

§ 46.   Naiskodukaitse jaoskonna revisjonikomisjon

           1)    on aruandekohuslane jaoskonna üldkoosoleku ees;

           2)    teostab järelvalvet jaoskonna juhatuse tegevuse üle;

           3)    kontrollib jaoskonna üldkoosoleku ja jaoskonna juhatuse otsuste 

           täitmist;

           4)    hindab jaoskonna üldkoosoleku ja jaoskonna juhatuse tegevuse 

           vastavust Kaitseliidu seadusele, Kaitseliidu kodukorrale ja Naiskodukaitse

           põhikirjale ning teistele kehtivatele dokumentidele;

           5)    täidab muid jaoskonna üldkoosoleku poolt antud ülesandeid.

 

§ 47.   Kui jaoskonna liikmete arv on alla 20, siis võib jaoskonna üldkoosoleku otsusega jätta jaoskonna revisjonikomisjoni valimata. Sellisel juhul teostab vastavad revideerimistoimingud ja koostab jaoskonna üldkoosolekule revideerimisaruande ringkonna revisjonikomisjon.

 

§ 48.  Täpsemad revideerimisalased juhised sätestatakse Naiskodukaitse keskkogu poolt kinnitatavas revideerimisjuhendis. Revideerimisjuhendi väljatöötamist koordineerib Naiskodukaitse keskrevisjonikomisjon.

 

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED

 

§ 49.  Põhikiri jõustub 22. novembril 2013. aastal.

 

Naiskodukaitse põhikiri

FastLion CMS

Naiskodukaitse põhikiri

Naiskodukaitse põhikiri

NAISKODUKAITSE PÕHIKIRI 1 peatükk ÜLDSÄTTED § 1 Kinnitatud Kaitseliidu keskkogu 22.11.2013 otsusega nr K-0.1.1/13/20879PR, parandatud Kaitseliidu keskkogu 27.05.2017 otsusega nr K-0.1-1/17/13015PR.

Naiskodukaitse põhikiri

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse