Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud töö ja kogetud rõõmu eest Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud 4. septembril tähistas Haapsalu Kuursaalis Naiskodukaitse organisatsioon oma 94. aastapäeva. Aastapäeval anti pidulikult üle kaks kõrgemat tunnustust - Liiliaristi III klassi teenetemedal ja Liiliaristi Hõberist. Liiliaristi põhiklasse antakse välja tegevliikmetele eeskujuliku teenistuse eest organisatsioonis, Hõberisti annab Naiskodukaitse oma toetajatele silmapaistvate teenete eest. Samuti jagati teistkordselt staa¾imärke neile, kes on Naiskodukaitse liikmed olnud juba enam kui 25 aastat. ← Eelmine Naiskodukaitse esindajad kohtusid Poola Seimi marssaliga Järgmine → Staabiassistendid võtsid Jõgevamaal üksteiselt mõõtu Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud töö ja kogetud rõõmu eest

Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud töö ja kogetud rõõmu eest

5. sept. 2021

4. septembril tähistas Haapsalu Kuursaalis Naiskodukaitse organisatsioon oma 94. aastapäeva. Aastapäeval anti pidulikult üle kaks kõrgemat tunnustust - Liiliaristi III klassi teenetemedal ja Liiliaristi Hõberist. Liiliaristi põhiklasse antakse välja tegevliikmetele eeskujuliku teenistuse eest organisatsioonis, Hõberisti annab Naiskodukaitse oma toetajatele silmapaistvate teenete eest. Samuti jagati teistkordselt staa¾imärke neile, kes on Naiskodukaitse liikmed olnud juba enam kui 25 aastat.

Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud töö ja kogetud rõõmu eest
Liiliaristi III klassi üleandmine. Foto: Silver Hinno

Naiskodukaitse aastapäeval osalesid kutsutud külalistena Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi,  malevapealikud Kaitseliidu malevatest ja naiskodukaitsjad ringkondadest üle Eesti.

 

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming sõnas oma aastapäevakõnes, et Naiskodukaitse on käesolevas kriisis tõhusaks ja usaldusväärseks partneriks paljudele ametkondadele ja organisatsioonidele. Eraldi soovis ta esile tuua Tartu naiskodukaitsjate rolli vaktsineerimiskeskuse toetamisel. Nelja kuu jooksul oli kaasatud 53 naiskodukaitsjat, kelle arvele kogunes ühtekokku 1313 töötundi, läbinisti vabatahtlikku ja tasustamata töötundi. "Reageerida üleskutsele ja teha hoogtöö korras mõned vabatahtlikud tunnid, on üks asi. Aga teha sama asja järjepidevalt neli kuud - see näitab ringkonna kõrget organisatsioonikultuuri ja liikmete erakordset altruismi," selgitas Tooming. Esinaine tänas kõiki naiskodukaitsjaid tehtud töö ja kogetud rõõmu eest - nii kriisis "põllul" panustanuid" kui ka nö nähtamatuid taustatöö tegijaid, kelle kõigi kaasabil on Naiskodukaitse just selline nagu teda aasta aastalt on üheskoos üles ehitatud - kõrge organisatsioonikultuuriga, hea administreerimisvõimekusega ja vastutustundlikkusega oma riigi ja rahva osas.

Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud töö ja kogetud rõõmu eest
Naiskodukaitse keskjuhatus otsustas annetada Liiliaristi hõberisti staabiveebel Urmas Rüütlile. Foto: Silver Hinno

Naiskodukaitse keskjuhatus otsustas annetada Liiliaristi hõberisti staabiveebel Urmas Rüütlile. Kasutades ära kogemusi ja paremaid praktikaid Kaitseväe ja Kaitseliidu staapide töös, on st-vbl Rüütli toetanud staabiassistentide väljaõppe arendamist. Viimased 5 aastat on ta eest vedanud Naiskodukaitse staabiassistentide väljaõpet, korraldanud iga-aastaselt väga heal tasemel Staabiassistendi baaskursust, loonud ja jaganud väljaõppematerjale, leidnud võimalusi ja seisnud hea selle eest, et staabiassistendid leiaksid rakendust kõige kõrgemal tasandil Kaitseliidus ning motiveerinud malevaid ning maakaitseringkondasid staabiassistente rakendama. Tänu tema pühendunud tööle on staabiassistendid väga hinnatud ning leiavad rakendust kõikides malevates.

Liiliaristi III klassi kavaler Svetlana Aug on olnud Naiskodukaitse liige pea 23 aastat.  Ta on Naiskodukaitse instruktoriks ringkonnas, mis toimetab kolmes erinevas maakonnas. Sveta tegutseb aktiivselt organisatsioonis nii palgalise instruktori kui ka vabatahtliku naiskodukaitsjana. Oma põhitöö ja pere kõrvalt käib ta uuendustega ühte sammu, täiendab end järjepidevalt erinevatel õppustel ning annab saadud teadmisi edasi organisatsioonikaaslastele tunde andes.  Sveta teeb aktiivselt koostööd kohalike haridusasutustega, omavalitsustega, samuti paljude MTÜ-dega ning muidugi ka kohaliku maleva ja noorteorganisatsioonidega. Tema eestvedamisel on moodustatud ringkonnas kaks evakuatsioonirühma. Sveta teeb koostööd Hiiumaa ja Läänemaa kriisikomisjonidega, andes nii oma panuse elanikkonnakaitse arendamisse kohalikul tasandil. Kindlameelne suhtumine ja selge nägemus organisatsioonist on temast teinud just sellise tugeva pagasiga naiskodukaitsja, kes tahaks olla meist igaüks.

Naiskodukaitse aastapäeva tähistamisel jagati teistkordselt ka staa¾imärke ehk tunnustati neid liikmeid, kes on järjepidevalt väärtustanud Naiskodukaitse põhimõtteid ja võimaluste piires osalenud organisatsiooni tegevuses ning seda juba enam kui 25 aastat. Sel aastal said pronksstaa¾imärgi 13 naiskodukaitsjat, kes on kõik liitunud organisatsiooniga aastatel 1995-1996.

Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud töö ja kogetud rõõmu eest
Pronksstaa¾imärkide üleandmine. Foto: Silver Hinno

Sel aastal pälvisid staa¾imärgi:

Anne Tropp, Jõgeva ringkond
Anne on Jõgeva ringkonna tegevliige alates 1995. aastast. Selle aja jooksul on Anne olnud jaoskonna esinaine, kuulunud jaoskonna ja ringkonna juhatusse ja kaasa löönud nii jaoskonna kui ka ringkonna revisjoni tegevuses. Anne oli aastaid Kaitseliidu Jõgeva malevas toitlustusmeeskonna juht. Ta on olnud väga väärtuslikuks sõbraks, meeskonnaliikmeks ja juhiks kõigile ringkonna toitlustamisega seotud inimestele. Lisaks oli Anne pikki aastaid ka ringkonna toitlustusinstruktor. Tema valmistatud toidu peal on sirgunud Kaitseliidu organisatsioonis nii mitmedki tänased allohvitserid ja ohvitserid. Annet on tunnustatud 2014. aastal Liiliaristi III klassiga. Alates 2020. aastast on Anne Jõgeva ringkonna auliige.


Svetlana Reinmets, Lääne ringkond
Svetlana astus Naiskodukaitsesse 1995. aastal Hiiumaal. Ta on Hiiumaa ringkonna üks taasasutajaid, kes valiti ka ringkonna aseesinaiseks. Ta on alati valmis aitama ürituste korraldamisel, mis seotud just meeskonnatöö parandamisega. Svetlana oli suureks toeks Naiskodukaitse Lääne ringkonna auliikmele Reet Kargule, kes elas 101-aastaseks.


Aino Alt, Jõgeva ringkond
Aino on Jõgeva ringkonna tegevliige 1995. aastast. Aino on olnud üks Kursi jaoskonna asutajatest, ta on kuulunud Põltsamaa jaoskonna juhatusse ja Jõgeva ringkonna juhatusse. Aino huvitub meditsiini erialagrupi tegevusest. Ta on kohusetundlik tegevliige, kes täidab talle usaldatud ülesanded. Ainot on tunnustatud 2010. aastal Liiliaristi V klassiga.


Elle Kasemaa, Jõgeva ringkond
Elle on Jõgeva ringkonna tegevliige 1995. aastast. Ta on olnud Kursi jaoskonna üks asutajatest. Elle on osalenud formeerimise ja kultuurigrupi tegevuses. Teda on tunnustatud 2013. aastal Naiskodukaitse keskjuhatuse tänukirjaga.


Tiina Miško, Jõgeva ringkond
Tiina on Jõgeva ringkonna liige alates 1995. aastast. Ta on panustanud jaoskonna juhatuses. Ta on väga mitmekülgne naiskodukaitsja, kes on osalenud erinevatel üritustel toitlustaja ning formeerijana. Praegu on Tiina ülesandeid täitmas Kaitseliidu ettevalmistatavas üksuses. Teda on tunnustatud 2013. aastal Liiliaristi IV klassiga.


Kairit Kurs, Jõgeva ringkond
Kairit on Jõgeva ringkonna liige 1996. aastast. Ta on andnud organisatsiooni taastamise algaastatel suure panuse naiskodukaitsjate ja kodutütarde koostööle. Olles ise noorteinstruktori rollis, kaasas ta vanemaid kodutütreid alati ka oma jaoskonna Naiskodukaitse üritustele. Kairitit on tunnustatud 2003. aastal Liiliaristi V klassiga.


Karin Kivi, Põlva ringkond
Karin Kivi on meie Põlva ringkonna vundamendis juba 1996. aastast. Ta on olnud ringkonna loomise juures algusest peale. Karin on panustanud vabatahtliku juhina, olnud ringkonna aseesinaine ja esinaine. Alates 2008. aastast töötab ta Naiskodukaitse instruktorina Põlva malevas. Karin on multifunktsionaalne – ta sobitub hästi kõikidesse Naiskodukaitse võistlustele suunduvatesse võistkondadesse. Ta ei ütle iial ei, kui saab meid aidata. Ta on kohusetundlik ja tema peale saab olla kindel. Karin on naiskodukaitsjate hea sõber ja meeskonnaliige. Ta on nagu hea vein, mis aastatega läheb järjest paremaks. Teda on tunnustatud 2002. aastal Liiliaristi IV klassiga ning 2009. aastal Kaitseliidu teenetemedali II klassiga.


Karine Siil, Jõgeva ringkond
Karine on Jõgeva ringkonna liige alates 1996. aastast. Ta on olnud tegev jaoskonna revisjonikomisjonis aastatel 2015–2017 ja Jõgeva ringkonna juhatuse liige 2004–2007. Oma tegevuse algusaastatel osales Karine tihti militaarmatkadel ja -võistlustel. Teda on tunnustatud 2003. aastal Liiliaristi V klassiga.


Ulvi Kark-Jaarma, Tartu ringkond
Ulvi astus Naiskodukaitsesse 1995. aastal Hiiumaal, olles seega Kärdla jaoskonna asutajaliige. Alates 2019. aastast tegutseb ta Tartu ringkonnas. Tema erialaks on esmaabi ja sellel alal on ta läbinud mitmeid koolitusi – 2006. aastal sai ta esmaabiinstruktoriks. Lisaks on Ulvi harinud ennast mitmekülgselt noorsootöö vallas (on saanud sel alal ka kõrghariduse), olnud Kodutütarde juht (mille eest tunnustati teda 2007. aastal Kodutütarde teeneteristiga) ning töötanud Lääne malevas noorteinstruktorina. Ulvit on tunnustatud 2009. aastal Liiliaristi V klassiga.


Dea Laugmaa, Jõgeva ringkond
Dea on Jõgeva ringkonna liige 1996. aastast. Ta on olnud jaoskonna ja ringkonna juhatuse liige, praegu juhib Dea Põltsamaa jaoskonda. Ta on jäänud kaaslastele meelde suurepärase toitlustajana, kes on oma oskusi jaganud ka teistega. Praegu panustab Dea Kaitseliidu ettevalmistatavas üksuses. Teda on tunnustatud 2010. aastal Liiliaristi IV klassiga.


Tiina Leesik, Lääne ringkond
Tiina on ametlikult Lääne ringkonna üks taasasutajaid aastast 1996. Tegelikult oli ta juba mitu aastat enne selle sammu astumist aktiivselt asjatanud koos kaitseliitlastega Läänemaal. Ta on olnud Lääne ringkonna esinaine ja aseesinaine, Haapsalu jaoskonna esinaine ning Risti jaoskonna aseesinaine. Tiina on löönud kaasa ka keskjuhatuse töös. Pikki aastaid oli Tiina Kaitseliidu Kooli vabatahtlik instruktor. Talle on omistatud 2001. aastal Liiliaristi III klass ja 2012. aastal Kaitseliidu teenetemedali I klass.


Pille Porn, Lääne ringkond
Pille oli samuti Lääne ringkonna üks taasasutajaid aastal 1996, kuid koos õe Tiinaga tehti koostööd kaitseliitlastega Läänemaal juba mitmeid aastaid enne. Ühiselt korraldati erinevaid õppusi ja sealhulgas ka suurürituste toitlustamisi. Pille on olnud Haapsalu jaoskonna juhatuse liige ja ta on juhtinud Risti jaoskonna tööd. Pillel on Liiliaristi IV klass aastast 2010 ja paar aastat hiljem on teda tunnustatud Kaitseliidu teenetemedali I klassiga.


Tiia Aasrand, Rapla ringkond
Tiia on Rapla ringkonnas peaaegu selle loomisest saadik olemas olnud. Aastatel 2001–2003 oli ta ringkonna esinaine ning ajas Naiskodukaitse asja suure südame ja kindla meelega. Tiia on aegade jooksul olnud ka üheks kindlaks Rapla jaoskonna alustalaks, aeg-ajalt seda juhtides ja aeg-ajalt mitte, sest pika organisatsioonis oldud aja jooksul on ta palju jõudnud. Ta aitab alati jaoskonnal suunda seada, jagab kogemusi ja ütleb, mida tema asjast arvab. Tiia on olulistel hetkedel ja üritustel alati kohal ja tema on see, kes küsib ära ka need küsimused, mida keegi teine küsida ei julge. Tiia on särav naiskodukaitsja, südame ja sädemetega. Teda on tunnustatud Liiliaristi V klassiga.

FastLion CMS

Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud

Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud

Liiliaristi III klassi üleandmine Foto: Silver Hinno Naiskodukaitse aastapäeval osalesid kutsutud külalistena Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, malevapealikud Kaitseliidu malevatest ja naiskodukaitsjad ringkondadest üle Eesti 4. septembril tähistas Haapsalu Kuursaalis Naiskodukaitse organisatsioon oma 94. aastapäeva. Aastapäeval anti pidulikult üle kaks kõrgemat tunnustust - Liiliaristi III klassi teenetemedal ja Liiliaristi Hõberist. Liiliaristi põhiklasse antakse välja tegevliikmetele eeskujuliku teenistuse eest organisatsioonis, Hõberisti annab Naiskodukaitse oma toetajatele silmapaistvate teenete eest. Samuti jagati teistkordselt staa¾imärke neile, kes on Naiskodukaitse liikmed olnud juba enam kui 25 aastat.

Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud töö ja kogetud rõõmu eest

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse